Andragoginės literatūros sąrašas

 • Aktyvaus mokymosi metodai. Vilnius, Garnelis, 1998
 • Andragogų klausimai. Praktiniai suaugusiųjų mokymo aspektai. Sudarė R.Juozaitienė, A.M.Juozaitis, V.Lukošūnienė. Vilnius, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2008
 • Anužienė B., Andriekienė R. M., Jatkauskas E., Zubrickienė I. Andragogikos technologijos: nuo koncepcijos kūrimo iki jos įgyvendinimo. Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas, 2008
 • Aukštosios mokyklos didaktikos ir suaugusiųjų švietimo metodiniai skaitiniai. Heidelbergo aukštoji pedagoginė mokykla, 1997
 • Bennett, B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L., Mokymasis bendradarbiaujant. Kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius, Garnelis, 2000
 • Bižys, N., Linkaitytė, G., Valiuškevičiūtė, A., Pamokos mokytojui. Vilnius, Margi raštai, 1996
 • Bloom, B. (ed.), Taxonomy of Educational Objectives – Book I. The Cognitive Domian. London, Longman, 1956
 • Butkienė, G. (rankr.) Paskaitų konspektai. 1994
 • Butkienė, G., Kepalaitė, A., Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius, Margi raštai, 1996
 • Buckley, R. ir Caple, J., The Theory and Practice of Training. London, Kogan Page, 2000
 • Černius, V. Žmogaus vystymosi kelias. Nuo vaikystės iki brandos. Kaunas, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006
 • Černius, V., Antroji gyvenimo pusė. Paskutinis valio? Desperacija? Įdomi kelionė? Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto pedagogikos centras, 1993
 • Eitington, J. E., The Wining trainer. London, Gulf Publishing Company, 1998
 • Felser, G. Motyvacijos būdai: asmens sėkmę lemiantys faktoriai. Praktinis psichologijos panaudojimas. Vilnius, Alma littera, 2006
 • Freire, P., Kritinės sąmonės ugdymas. Vilnius, Tyto Alba, 2000
 • Furst, M., Psichologija. Vilnius, Lumen leidykla, 2000
 • Gage N.L., D.C.Berliner. Pedagoginė psichologija.Vilnius, Alma Litera, 1994
 • Gelb, M., Norėčiau mokėti daryti stebuklus. Leonardo da Vinči. Vilnius, Tyrai, 1998
 • Grendstad, N., M., Mokytis – tai atrasti. Vilnius, Margi raštai, 1996
 • Grifin, C., Reccurent and Continuing Education – a Curriculum Model Approach. Nottingham, University of Nottingham Press, 1978
 • Grįžtančiųjų į mokymąsi pratimų rinkiniai (ARKS). Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Vilnius, 2000Hargreaves, A., Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai. Vilnius, Tyto Alba, 1999
 • Illeris, K., The Dimensions of Learning. Roskilde, Roskilde University Press, 2002
 • Illeris, K., Žvilgsnis į suaugusiųjų mokymosi motyvaciją. Vilnius, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2003
 • Jackson, P. Z., The Inspiration Trailer. Making Your Training Flexible, Spontaneus and Creative. London, Kogan Page, 2001
 • Jarvis, P., Adult and Continous Education. Theory and Practice. London, Routlendge, 1995
 • Jarvis, P., The Practitioner-Researcher. SanFrancisco, Jossey-Bass Publischers, 1999
 • Jarvis, P., Mokymosi paradoksai. Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001
 • Jensen, E., Tobulas mokymasis. Vilnius, AB OVO, 1999
 • Juozaitis A.M. Besimokantieji suaugusieji. Prieš einant į suaugusiųjų auditoriją. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2005
 • Juozaitis A.M. Besimokantieji suaugusieji. Pavartymui prieš einant į suaugusiųjų auditoriją. Danielius. Vilnius, 2000
 • Juozaitienė, R. ir Juozaitis, A. M., Seminaro dienoraštis. Apmąstymai apie vieno seminaro turinį ir eigą. Vilnius, 2002
 • Juozaitienė, R. ir Juozaitis, A. M. (sudarė), Andragogas – praktikas. Savarankiško mokymosi gidas. Vilnius, 2003
 • Knowles, M., The Modern Practice of Adult Education. Andragogy versus Pedagogy. New York, Association Press, (čnd ed.), 1980
 • Kolb, D., Experiential Learning: Experience as a Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1984
 • Kummer, P., Nieko nėra neįmanoma. Vilnius, Alma littera, 1997
 • Kummer, P., Nuo šiol gyvensiu geriau. Vilnius, Alma littera, 2000
 • Leigh, D. (1996), Designing and Delivering Training for Groups. London, Kogan Page
 • Lemme, B.H. Suaugusiojo raida. Kaunas, UAB Poligrafija ir informatika, 2003
 • Levinson, D. J., The Seasins of a Man‘s Life. New York, Ballantine Books, 1978
 • Londstrup, B., Suaugusiųjų mokymas – lanksčiai ir atvirai. Kaunas, Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos, Leidybos centras, 1998
 • Lønstrup, B., Suaugusiųjų mokymas – lanksčiai ir atvirai. Kaunas, Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos leidybos centras, 1998
 • Lønstrup, B., Teaching Adults – with Openness 2. Riga, Artekoms Ltd., 2002
 • Mačianskienė, N., Gedvilienė, G., Linkaitytė, G. Ir Teresevičienė, M., Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas. Kaunas, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004
 • Maslow,A.H. Motyvacija ir asmenybė.Vilnius, Apostrofa, 2006
 • Mokomės dialogo. Kaip susikalbėti piliečiams, organizacijoms ir kultūroms. Vilnius, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2005
 • Pickles, T., Toolkit for Trainers. Aldershot, Gower, 1995
 • Pikūnas, J., Nuo asmens iki asmenybės. Chicago, 1990
 • Ridderstråle, J. ir Nordström, K., Karaoke kapitalizmas. Valdymą – žmonijai. Vilnius, Godratt Baltic Network, 2004
 • Satir, V., The new peoplemaking. Mountain View, CA, Science and Bahavior books, Inc., 1988
 • Simpson, E. J., The Classification of Educational Objectives: Psychomotor Domain. Urbana, IL, University of illinois Press, 1972
 • Teperwein, K., Menas mokytis nepavargstant. Vilnius, Alma Littera, 1998
 • Teresevičienė, M., Gedvilienė, G., Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius, Garnelis, 1999
 • Teresevičienė, M., Andragoginė didaktika. Kurso programa ir darbo sąsiuvinis. Vilnius, Gimtasis žodis, 1998
 • Teresevičienė, M., Oldroyd, D., Gedvilienė, G., Suaugusiųjų mokymasis.Andragogikos didaktikos pagrindai. Kaunas, Vadovėlis, 2004
 • Thorne, K., Ir Mackey, D., (1996) Everything You Ever Needed to Know About Training. London, Kogan Page
 • Thorpe, S. Ir Clifford, J., The Coatching Handbook. An Action Kit for Trainers and Managers. London, Kogan Page, 2003
 • Welch, J., Jack: What I‘ve Leading a Great Company and Great People. London, Headline Book Publishing, 2001
 • Birkenbihl, M., Train the Trainer. Kleines Arbeitsbuch fuer Ausbilder und Dozenten mit 42 Rollenspielen und Fallstudien. Muenchen, Verlag moderne Industrie, 1977
 • Qualitat. Erwachsenenpadagogische Grundqualifikation fur Kursleitende an Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen. Landesverband der VHS von Nordrhein-Westfalen, 2000
 • Померанц, Г., Страстная одосторонностъ и бесстрастия духа. Москва, Университетская книга, 1998
Jun 15, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes