Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus

Funded_by_the_erasmus_plus_programme_of_the_EU

Projektą „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“ vykdo penkių suaugusiųjų švietimo institucijų konsorciumas: Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), Kauno rajono švietimo centras, Panevėžio rajono švietimo centras, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.

Projektas parengtas atsiliepiant į nūdienos keliamus reikalavimus šiuolaikiniam andragogui, kurie apibrėžiami strateginiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose. Pirmasis strateginis dokumento „Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija“ tikslas numato būtinybę stiprinti mokytojų/ dėstytojų motyvaciją, sudarant jiems galimybes tobulintis plečiant kultūrinį akiratį, atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą, skatinti mokytojų/dėstytojų mobilumą tarptautiniu mastu. Tinkamo suaugusiųjų mokytojų pasiruošimo tema aptariam Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 m. plėtros programoje. Joje kaip grėsmė nurodoma, kad didėjant suaugusiųjų švietimo poreikiui, gali stigti andragogų arba andragogikos pagrindus turinčių suaugusiųjų švietėjų. Tad suaugusiųjų švietėjams andragoginės kompetencijos yra labai svarbios, nuo jų tiesiogiai priklauso suaugusiųjų asmenų mokymosi kokybė.

Konsorciumo vykdomo mobilumo projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
  • Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos.
  • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

Šių kompetencijų svarba LSŠA narių darbuotojams ir Konsorciumo nariams, pabrėžiama LSŠA kaip skėtinės organizacijos ir Konsorciumo partnerių, kurie yra LSŠA nariai, strategijose. Keliamas uždavinys – įgyti kuo daugiau tarptautinės patirties ir ją panaudoti organizuojant suaugusiųjų mokymus Lietuvoje.

Konsorciumo tarptautinio mobilumo planas numato mokymosi kursus „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“. Numatome, kad mokymosi kursai bus pasirinkti Vokietijoje, Danijoje ir Kroatijoje.

Projekto metu planuojame įvykdyti 3 mobilumo keliones po 9 andragogų ir/arba suaugusiųjų mokymosi organizatorių. Viso mobilumuose dalyvaus 27 asmenys.

Įvykdžius projektą bus pasiektas numatytas tikslas ir sustiprinta Konsorciumo narių darbuotojų ir vadovų andragoginė kompetencija. Tai įgalins užtikrinti ir kitų šiuo metu Konsorciumo narių vykdomų tobulinimo sričių – suaugusiųjų mokymo turinio, metodų ir mokymo priemonių tobulinimo ir suaugusiųjų mokymosi kokybės užtikrinimo – veiklų plėtros tęstinumą.

Projekto tęstinumui užtikrinti, naudojant mokymų medžiagą bus parengta mažiausiai vieną mokymosi/ metodinė priemonė, skirta įgytai patirčiai Lietuvoje skleisti. Projekto idėja, vykdymas bei rezultatai bus skleidžiami LSŠA internetinėje svetainėje ir LSŠA facebook’o profilyje bei Konsorciumo partnerių informacinėse priemonėse, vietinėje, regioninėje ir renginiuose. Aktyvi rezultatų sklaida vykdant projektą ir po jo užtikrins ilgalaikį poveikį tikslinei grupei (andragogams) ir, teikiant tarptautine patirtimi praturtintas mokymo paslaugas pagerins suaugusiųjų mokymosi kokybę.

andragogo_misija_projects_footer

Aug 30, 2019 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes