Kolegų pagalba kolegoms: konsultuojamasis ugdymas

Šių metų rugsėjo mėnesio pirmomis dienomis, kai atveriame duris į naujus mokslo metus, LSŠA užvėrėme duris į pirmąjį akredituotos mobilumų Koncorciumo koordinatoriaus projekto etapą.

Šio etapo tikslas buvo – tobulinti suaugusiųjų mokytojų kompetencijas parenkant suaugusiųjų mokymo turinį, metodus ir rengiant mokymo/metodines priemones.

Siekiant tikslo 2021 – 2023 metais įvyko 2 mokymosi mobilumai (dalyvavo 23 Koncorciumo – LSŠA juridinių narių – darbuotojai) ir 3 kvietinių ekspertų vizitai į Lietuvą, kurių renginiuose (mokymuose, diskusijose) dalyvavo daugiau nei 100 LSŠA narių, atsakingų ŠMSM kolegų, įstaigų – LSŠA partnerių atstovų.

Pirmąjį projekto etapą vainikuoja puikus metodinis leidinys „Kolegos pagalba kolegai – konsultuojamasis ugdymas“. Jis atsirado dėl poreikio pasidalinti įgyta patirtimi ir atkreipti Lietuvos andragogų dėmesį į konsultavimo įrankį – konsultuojamąjį ugdymą/koučingą. Tokį poreikį iš mokymosi kursų Liublijanoje parsivežė devynios projekto dalyvės. Leidinyje jos dalijasi teorine ir praktine medžiaga bei savo pamąstymais apie įgytą patirtį.

kolegos_pagalba_kolegai

Kviečiame atsiversti leidinį, susipažinti su jo medžiaga ir pritaikyti vieną ar kitą praktinę užduotį savo veikloje.

Trumpai primename projekto Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959 veiklas.

Mokymosi kursai  „Ugdomasis vadovavimas kaip profesinio tubulėjimo šaltinis“ (Slovėnija, 2023 m. liepos 3-8 d.). Įkvėpta mokymų ir bendravimo  atmosferos LSŠA Valdybos narė  Renata Jankevičienė aprašė  mobilumo vizito patirtį „Epale“ platformoje LSŠA gilina andragogų ugdomojo vadovavimo gebėjimus

Kviestinio eksperto – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorės Sarmite Pilate vizitas (2023 m. birželio 28 -30 d.). Kolegė iš Latvijos susitiko ir diskutavo su LSŠA valdybos nariais dėl tolesnio abiejų Asociacijų bendradarbiavimo, aptarė bendrai įgyvendintus projektus ir pateiktas paraiškas naujiems projektams, vedė praktinį užsiėmimą Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje, aktyviai dalyvavo projekto „SoJust“ pristatymo veiklose ir jų reflektavime.

Kviestinio eksperto – Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidento Uwe Gartenschlager vizitas (2022 m. rugsėjo 16 -17 d.) Kolega apie pasaulines ir europines suaugusiųjų švietimo tendencijas bei LSŠA ir EAEA bendradarbiavimą diskutavo su Asociacijos valdybos nariais ir Asociacijos partneriais: Mykolo Romerio universiteto, ŠMSM už suaugusiųjų švietimą atsakingais asmenimis, Nacionalinio švietimo NVO tinklo kolegomis. Tradiciniame LSŠA narių susitikime „Pievelių šnabždesiai“ p.Gartenschlaeger vedė seminarą, kuriame supažindino renginio dalyvius su pasaulinio suaugusiųjų švietimo forumo CONFINTEA VII turiniu ir nutarimais, Naujosios Europos suaugusiųjų švietimo darbotvarkės nuostatomis ir suaugusiųjų švietėjų profesionalizacijos programa Curriculum globALE bei diskutuos su dalyviais apie šių dokumentų svarbą Lietuvai, taip pat jų įgyvendinimo galimybes.

Mokymosi kursai „Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi situacija ir tendencijos Estijoje“ (2022 m. birželio 28 -30 d.). Renginio metu buvo nagrinėjamos tokios temos: suaugusiųjų mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą galimybės kaimiškosiose vietovėse; įvairiose srityse dirbančių įstaigų bendradarbiavimo galimybės savivaldybėse; Estijos suaugusiųjų švietimo kokybė; mokymosi pasiekimų nustatymas ir tinkamų pasiekimų įvertinimo metodų pasirinkimas; suaugusiųjų mokytojo ir suaugusio mokinio gerovės mokymosi procese užtikrinimas; tikslingas ir protingas suaugusiųjų mokinių informavimas, įkvėpimas ir įtraukimas; saviraiška per kūrybinį įsitraukimą; Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti; Estijos kultūrinis pažinimas.

Kviestinio eksperto – Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijos (Vokietija) dėstytoja dr. Veronika Strittmatter – Haubold vizitas (2022 m. gegužės 4 – 6 d.). Pirmųjų dviejų dienų mokymai buvo skirti mokymosi kultūros kūrimui ir dėmesio suaugusiam mokiniui sutelkimui vykstant šiandieniams pasaulio pokyčiams. Mokymų dalyvės reflektavo savo asmeninę ir darbinę patirtį, koncentravosi į tikslus, kuriuos norėtų pasiekti artimiausiu metu tobulinant savo andragoginį meistriškumą. Didelį pagyvėjimą į mokymus įnešė galimybė pačioms pabūti dėstytojomis pristatant aktyvius darbo su suaugusiais metodus ir organizuojant grupės darbą tais metodais.

Trečiąją vizito dieną dr. Veronika Strittmatter – Haubold Kaune susitiko su LSŠA andragoginio meistriškumo projektų dalyviais, kurie 2017 ir 2021 m. tobulinosi Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje. PIrmojoje dalyje dalyvės aptarė bendrus abiejų stažuočių dalyvių sąlyčio taškus apie buvusius mokymus, mokymų medžiagos panaudojimą praktikoje, požiūrį į savo andragoginę veiklą. Antroje susitikimo dalyje p. Veronika pristatė kolegialios vidinės supervizijos (Intervision) konceptą ir parodė praktinę jos taikymo galimybę.

Projektą dalinai finansavo Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Oct 20, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes