Mokymosi 21 šimtmetyje galia ir džiaugsmas

2015 m. pabaigoje Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) parengė Manifestą dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje.

Šiuo manifestu EAEA kviečia kurti Besimokančią Europą – Europą, kuri yra pasirengusi drąsiai pasitikti ateitį, suteikdama savo gyventojams reikiamas žinias ir išugdydama būtinus įgūdžius ir kompetencijas. Visa Europa kviečiama sutelkti pastangas, kad būtų žengtas žingsnis pirmyn, kad būtų sukurta žinių visuomenė, sugebanti spręsti šių dienų iššūkius. Tam būtinos tvarios investicijos į suaugusiųjų švietimą Europos, atskirų valstybių, regioniniame ir vietos lygmenyse. Tai ateityje atsipirks daugeliu požiūrių: didesniu konkurencingumu, išaugusia gerove, geresne gyventojų sveikata, sparčia ūkio plėtra ir kt.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija išvertė Manifestą į lietuvių kalbą ir siūlo savo nariams bei visiems, kuriems rūpi suaugusiųjų švietimo dabartis ir ateitis, susipažinti su Manifesto nuostatomis, ką reiškia mokymasis:

  • Aktyviam pilietiškumui, demokratijos puoselėjimui ir dalyvavimui visuomenės gyvenime.
  • Darniam vystymuisi.
  • Socialiniam teisingumui, lygiateisiškumui ir lygybei.
  • Suaugusiųjų švietimui Europos plėtros kontekste.
  • Užimtumui ir skaitmeniniam raštingumui.
  • Migracijai ir demografiniams pokyčiams.
  • Asmeniniams gebėjimams, reikalingiems gyvenimo pilnatvei ir darbui.

Manifesto nuostatomis grindžiama ir 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitė Lietuvoje: Savaitės renginiuose kviečiama ieškoti mokymosi žavesio, prasmės ir spalvų visose Manifeste minimose mokymosi srityse.

Manifestas dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje

 

Jul 10, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes